II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości ok. 50000 litrów dla Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku Olej opałowy lekki L - 1 według Polskiej Normy PN C - 96024 powinien spełniać wymagania: 1/ gęstość w 150 C, max - 0,860g/m3, 2/ wartość opałową, min. - 42,6 MJ/kg, 3/ temperatura zapłonu, min. - 560 C, 4/ lepkość kinematyczna w 200 C, max. - 6,00 mm2/s 5/ skład frakcyjny: do 2500 C destyluje, max. - 65 % /V/V/, do 3500 C destyluje, min. - 85 % /V/V/, 6/ temperatura płynięcia, max. - 200 C, 7/ pozostałość po koksowaniu z 10 % pozostałości destylacyjnej, max.- 0,3 %(m/m), 8/ zawartość siarki, max. - 0,2 % (m/m/, 9/ zawartość wody, max. - 200 mg/kg, 10/ zawartość zanieczyszczeń stałych, max. - 24 mg/kg, 11/ pozostałość po spopieleniu, max. - 0,01 % (m/m), 12/ barwa - czerwona, 3/ dostawy oleju opałowego lekkiego będą realizowane sukcesywnie na podstawie zamówień składanych telefonicznie przez Zamawiającego u Dostawcy, w terminie dwóch dni od daty telefonicznego złożenia zamówienia. Wykonawca dołączy atest na olej opałowy przy każdej dostawie..

II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
  •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Wykonawca musi być uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi, nie podlegać wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie.

  • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie.

  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie.

  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1, Formularz oferty. 2. Oświadczenia zgodne z wymogami ustawy PZP. 3. Parafowany projekt umowy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.grudusk.com
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Placówek Oświatowych ul.Szkolna 2 06-460 Grudusk Pan Paweł Bęcławski..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.09.2015 godzina 10:00, miejsce: Zespół Placówek Oświatowych ul.Szkolna 2 06-460 Grudusk - Sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Dyrektor ZPO

mgr Barbara Michalska

SIWZ