1. Szkoła Podstawowa im. Ignacego Mościckiego w Humięcinie jest ośmioletnią szkołą publiczną dla dzieci i młodzieży, działającą na podstawie:
  • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 910 ze zm.)
  • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020r. poz. 1327 ze zm.)
  • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019r. poz. 2215 ze zm.)
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019r. poz. 502)
  • Statutu Szkoły Podstawowej im. Ignacego Mościckiego w Humięcinie
  1. Szkoła jest jednostką organizacyjną Gminy Grudusk, prowadzoną w formie jednostki budżetowej. Siedziba szkoły mieści się w miejscowości Humięcino, pod numerem 20, Gmina Grudusk, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie.
  2. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Grudusk. Siedzibą organu prowadzącego jest Urząd Gminy Grudusk, ul. Ciechanowska 54.
  3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty.