Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) oraz przepisach wydanych na jej podstawie, przy współpracy z rodzicami, poprzez:

 1. Zapewnianie bezpłatnego nauczania w zakresie ramowych planów nauczania.
 2. Przeprowadzanie rekrutacji uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
 3. Zatrudnienie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.
 4. Umożliwienie wszystkim uczniom dostępu do wiedzy, która pozwoli im na dalszą edukację, korzystanie z zasobów informacyjnych cywilizacji oraz rozwój zdolności i zainteresowań.
 5. Wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
 6. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny, uczenie odpowiedzialności za swoje czyny, wpajanie uniwersalnych zasad etycznych.

Podstawowymi formami działalności szkoły są:

 • obowiązkowe zajęcia edukacyjne,
 • dodatkowe zajęcia edukacyjne, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania,
 • zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych,
 • zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej
 • zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów: wycieczki szkolne, imprezy kulturalne i sportowo – rekreacyjne, konkursy i zawody,
 • zajęcia religii oraz wychowania do życia w rodzinie organizowane w trybie określonym w odrębnych przepisach.

Podstawą działalności Szkoły Podstawowej im, Ignacego Mościckiego w Humięcinie są:

Statut szkoły

Arkusz Organizacyjny

Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin Rady Rodziców