INFORMACJA

O WYŁONIENIU WYKONAWCY NA USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST  (ETERNITU)  W 2018 R.

 

Wójt Gminy Grudusk informuje, że w postepowaniu prowadzonym w trybie zaproszenia do składania ofert na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) na zadanie pod nazwą:  „Usuwanie eternitu z pokryć dachowych na obiektach użyteczności publicznej i zabudowaniach indywidualnych w Gminie Grudusk – etap IX” które realizowane będzie w roku 2018 wyłoniono wykonawcę:

PRO-EKO Serwis Sp. z o.o.  Bierzewice 62, 09-500 Gostynin

        reprezentowana przez Pana Sławomira Stasińskiego 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac polegających na demontażu i/lub odbiorze (wraz z załadunkiem  z miejsca tymczasowego składowania,  transporcie oraz  unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest  z nieruchomości położonych  terenie gminy Grudusk.

  • Wyżej wymieniony podmiot za utylizację 1 Mg (tony) wyrobów zawierających azbest zaoferował cenę jednostkową brutto 339,98 zł.;
  • za demontaż 1 m2 płyty azbestowo-cementowej cenę brutto – 1,69 zł.

Oferta została wybrana zgodnie z kryterium najniższej ceny.

Wykonawca zważy zdemontowane i odbierane materiały zawierające azbest odrębnie z każdej posesji.

 

Wnioski realizowane będą według kolejności wpływu do wysokości środków finansowych zabezpieczonych na ten cel.

Obecnie na realizację oczekuje 25 wniosków. Ilość zrealizowanych wniosków uzależniona będzie od rzeczywistej wagi wyrobów zawierających azbest.

 

Zadanie w 72,22 % sfinansowane będzie ze środków zewnętrznych pozyskanych przez gminę w ramach naboru ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska   i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Pozostałe 27,78 % to środki własne gminy. Kwota przyznanego dofinansowania wynosi do 13.053,19 zł. Koszt całkowity zadania 18.073,58 zł.

Ostateczny termin usunięcia wyrobów azbestowych w ramach ww. zadania przypada na 12 października 2018 roku.

Dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i montażem nowego pokrycia dachowego.

Realizacja zadania przyczyni się do osiągniecia efektu ekologicznego. Zmniejszy się ilość wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Grudusk.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Grudusk, pod numerem tel.:

23 6715 012 wew. 17.

Grudusk, 18 kwietnia 2017 r

OR-SO.271.7.3.2017

                                                                    

OGŁOSZENIE

                                                      

   Niniejszym pismem informuję o wynikach postepowania o zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro pn: „Usuwanie eternitu z pokryć dachowych na obiektach użyteczności publicznej i zabudowaniach indywidualnych w Gminie Grudusk – etap VIII”.

W postępowaniu udział wzięły następujące firmy:

Lp

Nazwa i adres firmy

Zaoferowana cena

Uwagi

netto zł

brutto zł

1

ŚRODOWISKO i INNOWACJE Sp. z o.o.

Dobrów 8

28-142 Tuczępy

66.981,65

 

 

72.340,18

2,53 zł x 9150 m2 + 356,40 zł x 138,021 Mg = 72.340,18 zł

2

RAMID-Mirosław Dec

ul.Kowalskiego 1/54

03-288 Warszawa

61.744,86

66.684,45

0,50 zł x 9150 m2 + 450,00 zł x 138,021 Mg = 66.684,45 zł

3

RENOVO S.C.

Krzysztof Łoziński

Piotr Malinowski

ul.Studzińskiego 48 m.8

91-498 Łódź

61.732,51

66.671,11

3,23 zł x 9150 m2 + 268,92 zł x 138,021 Mg = 66.671,11 zł

4

Przedsiębiorstwo

Handlowo-Usługowe

„PIOTR”

Piotr Jarczyński

ul.Warszawska 38B

05-084 Leszno

58.388,36

63.059,42

3,00 zł x 9150 m2 + 258,00 zł x 138,021 Mg = 63.059,42 zł

5

P.P.H.U. „eko-grunt”

Wojciech Wieczorek

ul.Goleszowska 15/20

43-300 Bielsko-Biała

96.182,18

103.876,75

5,83 zł x 9150 m2 + 366,12 zł x 138,021 Mg = 103.876,75 zł

6

Przedsiębiorstwo

Gospodarki Komunalnej

Sp. z o.o. w Zambrowie

ul.Polowa 19

18-300 Zambrów

57.610,15

62.218,96

3,24 zł x 9150 m2 + 236,00 zł x 138,021 Mg = 62.218,96 zł

7

Z.G.K GRONEKO

Mikorzyn 19

87-732 Lubanie

66.377,83

71.688,06

1,97 zł x 9150 m2 + 388,80 zł x 138,021 Mg = 71.688,06 zł

8

ECO-POL

ul.Dworcowa 9

86-129 Pruszcz

60.268,89

65.090,40

1,08 zł x 9150 m2 + 400,00 zł x 138,021 Mg = 65.090,40 zł

9

PRO-EKO SERWIS Sp. z o.o

Bierzwice 62

09-500 Gostynin

57.769,12

62.390,64

1,69 zł x 9150 m2 + 340,00 zł x 138,021 Mg = 62.390,64 zł

10

Paź Bogusław

AUTO-ZŁOM

USŁUGI POGRZEBOWE „EDEN”

Świniary Stare BN

27-670 Łoniów

78.587,68

84.874,69

3,70 zł x 9150 m2 + 369,36 zł x 138,021 Mg = 84.874,69 zł

11

P.H.U. US-KOM

Robert Kołodziejski

ul.Żabia 5

09-500 Gostynin

69.771,30

75.353,00

3,35 zł x 9150 m2 + 324,00 zł x 138,021 Mg = 75.353,00 zł

12

INWESTBUD Sp. z o.o.

ul.Przyczółkowska 124A

02-968 Warszawa

110.031,30

118.833,80

8,10 zł x 9150 m2 + 324,00 zł x 138,021 Mg = 118.833,80 zł

Kryterium oceny ofert – najniższa cena (cena brutto demontażu 1 m2 płyty azbestowej x 9150 m2 + cena brutto załadunku, transportu i unieszkodliwiania 1 Mg odpadów azbestowych x 138,021 Mg).

Mając na uwadze przyjęte kryterium ofert, najkorzystniejsza okazała się i została wybrana oferta firmy:

Przedsiębiorstwo

Gospodarki Komunalnej

Sp. z o.o. w Zambrowie

ul.Polowa 19

18-300 Zambrów

                                                                                               WÓJT

                                                                                        mgr Jacek Oglęcki

                                  

Zamawiający:

Gmina Grudusk

ul.Ciechanowska 54 06-460 Grudusk

te/fax: (23)6715012

www.grudusk.com

e-mail: gmina @grudusk.com

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na realizację zadania pn.: „ Usuwanie eternitu z pokryć dachowych na obiektach użyteczności publicznej i zabudowaniach indywidualnych w Gminie Grudusk – etap VIII”

 

 

 

 

I. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna być złożona w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę oraz adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: „Oferta na realizację zadania: „Usuwanie eternitu z pokryć dachowych na obiektach użyteczności publicznej i zabudowaniach indywidualnych w Gminie Grudusk – etap VIII”. Oferta powinna zostać napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. Oferta powinna obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego.

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest (płyt azbestowo - cementowych falistych i płaskich) o kodach 17 06 05 wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2014 r., poz.1923) zgodnie z art.4 ust.3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 628) znajdujących się na nieruchomościach mieszkańców z terenu Gminy Grudusk - demontaż płyt azbestowo – cementowych z pokryć dachowych falistych i płaskich, ich transport oraz unieszkodliwianie na składowisku odpadów niebezpiecznych w ilości: ok.9150 m2 tj. ok.118,950 Mg oraz odbiór i utylizacja azbestu zmagazynowanego (składowanego na posesjach mieszkańców) w ilości ok.19,071 Mg, co razem daje ok.138,021 Mg.

Wykaz nieruchomości z adresem budynku z którego należy usunąć azbest zostanie przekazany Wykonawcy w dniu podpisania umowy .

Wspólnik Słownik Zamówień (CPV) - 90650000-8 – usługi usuwania azbestu

Termin realizacji zamówienia – do 31 października 2017 r