UG Grudusk


Start GOPS Aktualności

Aktualności

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania "Szkolenie osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z terenu działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudusku"


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
na realizację zadania "Szkolenie osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z terenu działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudusku"

I. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna być złożona w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę oraz adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: „Oferta na realizację zadania „Szkolenie osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z terenu działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudusku”. Oferta powinna zostać napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. Oferta może obejmować całość zamówienia lub poszczególne jego części określone przez Zamawiającego (liczba części – 6).
Więcej…
 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia - GOPS.4210.10.22.2012

Grudusk, dnia 20.08.2012 r.

GOPS.4210.10.22.2012

OGŁOSZENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grudusku informuje, że prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 14 tys. euro na realizację "Szkolenia osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z terenu działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudusku" zostało unieważnione.
Więcej…
 

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania "Szkolenie osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z terenu działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudusku"


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
na realizację zadania "Szkolenie osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z terenu działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudusku"

I. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna być złożona w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę oraz adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: "Oferta na realizację zadania "Szkolenie osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z terenu działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudusku"". Oferta powinna zostać napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. Oferta powinna obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego.
Więcej…
 

Dzień Dziecka 2012

W dniu 27 maja 2012 roku odbył się w Grudusku Gminny Festyn z okazji Dnia Dziecka zorganizowany przez Wójta Gminy Grudusk, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Ośrodek Kultury i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Impreza odbyła się na placu przy Zespole Szkół Oświatowych. Dzieci spędziły te kilka godzin wyjątkowo wesoło i kolorowo. Można powiedzieć, iż była to zabawa na wiele sposobów: występy artystyczne i teatralne, gry, konkursy i zabawy, pokaz policyjnego samochodu i wiele innych atrakcji przygotowanych dla najmłodszych mieszkańców gminy.
Wszystkie te atrakcje pozwoliły na stworzenie miłej i radosnej atmosfery.

Mamy nadzieje, że obchody tego szczególnego dnia zostawiły we wszystkich miłe wspomnienia oraz chęć spotkania się za rok. W imieniu dzieci oraz organizatorów szczególne podziękowanie należy się wszystkim sponsorom, którzy dzięki swojej hojności przyczynili się do zorganizowania festynu. Dzięki nim możliwy był zakup paczek ze słodyczami, lodów, napoi, owoców, pączków, bułek i kiełbasek oraz opłacenie zespołu muzycznego.
Z roku na rok impreza ta cieszy się coraz większą popularnością wśród dzieci. Przybyły one bardzo licznie ze swoimi rodzicami i dziadkami.
Więcej…
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY CENOWEJ NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA OSÓB BEZROBOTNYCH I NIEAKTYWNYCH ZAWODOWO Z TERENU DZIAŁANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GRUDUSKU TJ. „PRAWO JAZDY KAT. B”

Grudusk, dnia 21.05.2012 r.
GOPS.4210.10.8.2012

Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Warszawie
Centrum Szkolenia w Ciechanowie
ul. Płońska 54a
06-400 Ciechanów


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY CENOWEJ NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA OSÓB BEZROBOTNYCH I NIEAKTYWNYCH ZAWODOWO Z TERENU DZIAŁANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GRUDUSKU TJ. "PRAWO JAZDY KAT. B"

Niniejszym pismem informuję o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14 tys. Euro – Szkolenie osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z terenu działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudusku tj. "Prawo jazdy kat. B". Na przeprowadzenie w/w szkolenia wybrano firmę, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę tj.

Lp. Nazwa firmy Zaoferowana cena oferty
 1. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie
Centrum Szkolenia w Ciechanowie
ul. Płońska 57 A
06-400 Ciechanów
       14 400,00 zł

Wobec powyższego informuję, że na zaproszenie do składania ofert odpowiedziały następujące firmy:
  1. Liga Obrony Kraju, Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców, ul. Rzeczkowska 4, 06-400 Ciechanów
  2. "JANEX" Ośrodek Szkolenia Kierowców, Janusz Przewodowski, ul. Powstańców Warszawskich 20, 06-400 Ciechanów
  3. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie, Centrum Szkolenia w Ciechanowie, ul. Płońska 57 A, 06-400 Ciechanów
  4. "KRZYŚ" Ośrodek Szkolenia Kierowców, Krzysztof Bochenek, ul. Monte Cassino 57, 06-400 Ciechanów.

Kierownik GOPS w Grudusku
      Hanna Bęcławska
 

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania "Szkolenie osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z terenu Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudusku - Prawo jazdy kategorii B" - "Rozwój aktywnej integracji w gminie Grudusk"ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
na realizację zadania "Szkolenie osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z terenu działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudusku - Prawo jazdy kategorii B"

I. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta powinna być złożona w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę oraz adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: "Oferta na realizację zadania "Szkolenie osób nieaktywnych zawodowo z terenu działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudusku - Prawo jazdy kategorii B"". Oferta powinna zostać napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. Oferta powinna obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego.

II. Opis przedmiotu zamówienia: szkolenie osób nieaktywnych zawodowo z terenu działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudusku - Prawo jazdy kategorii B.
"Prawo jazdy kategorii B" dla 9 uczestników – 30 godz. zajęć praktycznych dla każdego uczestnika kursu oraz 30 godz. zajęć teoretycznych dla wszystkich uczestników kursu ( cena kursu powinna zawierać koszt cateringu – co najmniej jedno danie obiadowe, badania lekarskiego, zwrot kosztów dojazdu uczestników, egzaminu państwowego)

III. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
Cena – 100%
Jako ofertę cenową rozumie się koszt szkolenia.

IV. Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany dołączyć następujące dokumenty:
  1. Dokumentacja uprawniająca do przeprowadzania szkoleń tj. wykaz szkoleń przeprowadzonych w ciągu ostatniego roku kalendarzowego – załącznik Nr 2
  2. Doświadczenie wykonawcy – załącznik Nr 3
  3. Ramowy program szkolenia – wzór w załączniku Nr 4
  4. Parafowany projekt umowy /każda strona/
V. Opis sposobu obliczania ceny:
W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny brutto usługi.

VI. Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę obowiązuje przez cały okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji.

VII. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 18.05.2012r. do godz. 15:00 w siedzibie Zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grudusku, ul. Ciechanowska 54 w zamkniętej kopercie opisanej zgodnie ze wskazówkami z pkt. 1. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert zostanie zwrócona bez otwierania i nie będzie podlegała procesowi oceny. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.

VIII. Miejsce oraz termin otwarcia oferty:
Otwarcie złożonych w postępowaniu ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grudusku, ul. Ciechanowska 54 w dniu 18.05.2012 r. o godz. 15:30.
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Hanna Bęcławska, tel. (23) 671 50 70.

IX. Informacje dotyczące zawarcia umowy:
W terminie 14 dni od dnia powiadomienia Zamawiającego o wyborze oferty Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu, jest zobowiązany do podpisania umowy. Umowa musi zawierać w swej treści wszystkie elementy oferty Wykonawcy.

Załączniki:
Formularz ofertowy
Doświadczenie wykonawcy - Załącznik Nr 3
Ramowy program szkolenia - Załącznik Nr 4
Projekt umowy
 
Strona 3 z 6