INFORMACJA WÓJTA GMINY GRUDUSK

o wykonaniu budżetu jst według stanu na koniec II kwartału 2017 roku

Uchwalony budżet Gminy Grudusk na 2017 rok Uchwałą Nr 186/XXV/2017 Rady Gminy Grudusk z dnia 25 stycznia 2017 roku po zmianach po stronie dochodów stanowi kwotę 16 526 624,56 zł, po stronie wydatków stanowi kwotę- 16 345 210,92 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Planowane przychody budżetu stanowią kwotę - 533 000,00 zł, wykonane - 424 000,00 zł; planowane rozchody - 714 413,64 zł, wykonane - 357 206,82 zł.

DOCHODY

Dochody budżetu gminy za II kwartały 2017 roku zostały wykonane w wysokości

  • 951 448,72 zł w stosunku do planu w wysokości 16 526 624,56 zł, co stanowi 48,11%.

WYDATKI

Wydatki budżetu gminy za II kwartały 2017 roku zostały wykonane w wysokości

  • 171 441,99 zł w stosunku do planu w wysokości 16 345 210,92 zł, co stanowi 49,99 %.

WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

W II kwartale 2017 roku wystąpił deficyt w wysokości 219 993,27 zł, który został sfinansowany środkami pochodzącymi z krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym.

Sprawozdanie RB-27ZZ – pobierz

Sprawozdanie RB-27S – pobierz

Sprawozdanie RB-28S – pobierz

SprawozdanieRB-50D – pobierz

Sprawozdanie RB-50W – pobierz

Sprawozdanie RB-N – pobierz

Sprawozdanie RB-Z – pobierz

Sprawozdanie RB-NDS – pobierz

Sprawozdanie RB-ZN – pobierz

Sprawozdanie RB-ZN Krajowe Biuro Wyborcze – pobierz