OŚR.611.5.2021

Grudusk, dnia 17.09.2021r.

 

 

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych gminy Grudusk

Na podstawie art. 21 ust. 4 Ustawy o Lasach z dnia 28 września 1991 roku (tekst jednolity: Dz. U z 2021 r., poz. 1275 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu obrębów ewidencyjnych gminy Grudusk tj:

  • Humięcino, Mierzanowo, Zakrzewo Wielkie,
  • Nieborzyn, Przywilcz, Pszczółki Górne, Strzelnia,
  • Humięcino-Koski, Łysakowo, Stryjewo Wielkie,
  • Purzyce-Pomiany, Sokołowo,
  • Purzyce-Rozwory, Wiksin i Wiśniewo

 

 

Grudusk, 15 września 2021 r.

OR-SO.0002.21.2021

OGŁOSZENIE

      

        Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz.1372), zwołuję XXI Sesję Rady Gminy Grudusk z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Sesji i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  3. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 r.
  5. Podjęcie uchwał w sprawach:

Narodowy Spis Powszechny to wyjątkowa i jedyna na 10 lat szansa, aby Polacy mogli pokazać, jaka naprawdę jest ich sytuacja osobista, rodzinna, zawodowa i mieszkaniowa. Dlatego jeśli wciąż zwlekasz ze spisem, to miej świadomość strat, na jakie narażasz siebie, swoją rodzinę i swoją gminę, jeśli zaniedbasz ten ustawowy obowiązek.

Udział w spisie nie jest dla Ciebie wielkim obciążeniem – wystarczy 10 minut i zrobione! Nie powinieneś się zatem usprawiedliwiać brakiem czasu. Co więcej, jeśli nie weźmiesz udziału w spisie, to nie statystycy i urzędnicy będą pokrzywdzeni, lecz Ty sam oraz Twoja rodzina.

Będzie trudniej o nową szkołę, autobus albo remont drogi