INFORMACJA

                       

Uprzejmie informuję, że w dniu 31 stycznia 2018 r.  o godz.1700.w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Grudusku odbędzie się Zebranie Wiejskie Sołectwa Purzyce-Rozwory.

Porządek Zebrania:

  1. Otwarcie i ustalenie porządku Zebrania.
  2. Wybór przewodniczącego zebrania.
  3. Przeprowadzenie wyborów Sołtysa Sołectwa Purzyce-Rozwory.
  4. Sprawy różne.

Nadmieniam, że na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista obecność co najmniej 20% mieszkańców uprawnionych do wzięcia udziału w Zebraniu. Jeżeli w wyznaczonym terminie nie uzyska się niezbędnego quorum, wybory przeprowadzone zostaną w tym samym dniu o godz. 1730  bez względu na liczbę obecnych mieszkańców uprawnionych do wzięcia udziału w Zebraniu Wiejskim.

        

         Bardzo proszę  mieszkańców Sołectwa Purzyce-Rozwory o udział  w Zebraniu.

                                                                                             

                                                                                                   WÓJT

                                                                                        /-/ mgr Jacek Oglęcki

Grudusk, 12 stycznia 2018 r

OGŁOSZENIE

 

     Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz.1875 z późn.zm.) – zwołuję XXXIII Sesję Rady Gminy Grudusk z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Sesji i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji.
  3. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
  4. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  5. Uchwalenie budżetu Gminy Grudusk na 2018 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2031.
  6. Podjęcie uchwał w sprawach:

INFORMACJA

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRUDUSKU INFORMUJE,  ŻE W DNIU

 11.01.2018 R. /CZWARTEK/

OD GODZINY 12.00

W BUDYNKU PO BYŁYM OŚRODKU ZDROWIA

BĘDZIE WYDAWANA ŻYWNOŚĆ  DLA PODOPIECZNYCH  OŚRODKA OTRZYMANA Z BANKU ŻYWNOŚCI

                          

  KIEROWNIK GOPS